Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników portalu dostępnego pod adresem https://akademiaswiadomegoglosu.pl/
 2. Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest:
  „Plan A Aneta Figiel” – Geodetów 176 blok F, Piaseczno, NIP: 8882497709
 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług.
 4. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
 6. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora: kontakt@akademiaswiadomegoglosu.pl

§2 Zakres i cel zbieranych danych

 1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisów WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania lub zamówienia złożonych przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji handlowej.
 2. Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
 3. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
 4. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach może uniemożliwić obsługę zapytania złożonego przez formularz kontaktowy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zapytania do Użytkownika – podczas obsługi zapytania / zamówienia- drogą telefoniczną i / lub mailową o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Bez zgód Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.
 6. Zakres przetwarzania danych, o których mowa poniżej obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.
 7. Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych:
  a) dane Użytkownika:
     • imię i nazwisko,
     • numer telefonu kontaktowego,
     • adres e-mail do kontaktu,
  b) adresy IP,
  c) adres www domeny, którą Użytkownik chce promować za pomocą usług Administratora.

§3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) usunięciu oraz sprostowaniu danych osobowych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  d) przenoszenia danych osobowych,
  e) wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: kontakt@akademiaswiadomegoglosu.pl
 3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zgłoszenia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

§4 Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zgłoszenia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć wniosek o usunięcie danych.

§5 Cookies

 1. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 5. Administrator dokona zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników do rejestracji w zakresie i na warunkach wymaganym przez RODO lub inne obowiązujące przepisy.

§6 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
  a) zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  b) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
  c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
  e) prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
  f) zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
 2. Zdjęcia wykorzystane na stronie internetowej pochodzą z Canva i są licencjonowane w wersji PRO.
Scroll to Top